Bilgi

Meserret Sokak Yaşam Kültürü
Ulusal Fikir Projesi Yarışması

Meserret Sokak, kuzey ucunda Büyükşehir Belediyesi binasının yer aldığı Delikliçınar Meydanı’nı ve güney ucundaki Denizli Lisesi’ni birbirine bağlayan alternatif bir yürüyüş yolu güzergâhı oluşturur. Denizli’nin ana arterlerinden Lise Caddesi’ne paralel olarak uzanan sokak, yaklaşık 500 metre uzunluğunda olup Lise Caddesi kanadında 8 kat, diğer kanatta Z+1 ile Z+4 arasında değişen yapı yükseklikleriyle şekillenmektedir.

Denizli Belediyesi’nin 90’lı yıllarda bölgede yayalaştırmaya yönelik bir dizi çevre düzenlemesi girişimi ardından 2002 yılında Cengiz Bektaş’ın dönemin belediye yönetimindeki danışmanlık sürecinde ortaya koyduğu öneriler sonucu, Meserret Sokak arıklar ve çeşmeler analojisiyle belirli bir tasarımsal nitelik edinir. Ancak o günden bu yana kamusal mekân siyaseti tercihleri ve kullanım alışkanlıkları, idari ihmaller, vandalizm ve ticari işgaller sokağın yer yer köhneleşmiş bir dokuya bürünmesine yol açmıştır. Bünyesindeki tescilli yapılar (TAÇEV, Konyalıoğlu Evi, Osman Bey Konağı, Merzeci Un Fabrikası) ağırlıklı olarak gastronomik amaçlı yeniden işlevlendirilmiş olsalar da kentsel bağlantılarının mülkiyet sınırlarındaki duvarlarla sınırlandırılmasından dolayı sokak yaşantısına eklemlenememektedir. Söz konusu yapı grubunun yakınında, Lise Caddesi’nin diğer kanadında Çatalçeşme Parkı bulunmaktadır. Park içinde Denizli Belediyesi'nin ve çeşitli kurum-kuruluşların sahne ve toplantı etkinliklerinin yapıldığı Çatalçeşme Oda Tiyatrosu, Çallı Sanat Evi, Özay Gönlüm Anıtı gibi unsurlar yer alır.

Kent merkezi içerisindeki konumu nedeniyle yarışma sonucunda önerilecek fikirlere dayanarak hayata geçirilmesi planlanan mekânsal düzenlemelerin sokak yaşantısını canlandırarak sokak boyunca yayması ve mekânsal-programatik kalitenin yükseltilmesinin Meserret Sokak üzerindeki ve çeperindeki gündelik yaşantıya doğrudan etkileri olabileceği düşünülmektedir.

Yarışma aracılığıyla Meserret Sokak’ın mekânsal kalitesi yüksek, nitelikli ve canlı bir kamusal açık mekân olarak tasarlanması; güvenli, konforlu gece ve gündüz kullanım imkânlarıyla kentsel yaşam ortamına katkıda bulunması; kentsel peyzaj etkilerinin değerlendirilmesi; farklı sanatsal, kültürel performanslara yönelik senaryolar ve kamusal kullanım önerileriyle kent kültürünün desteklenmesi beklenmektedir. Önerilecek tasarım desteğinin görsel ve fiziksel türdeşleştirme reflekslerine mesafeli kalarak kent ekolojisinin canlı ve cansız biçimlerince çokluk ve çoğulculuk üreten dinamiklerine duyarlı olması arzu edilmektedir. Bu çerçevede yaya deneyimlerini çoğaltan, farklı yaş ve fiziksel beden koşullarının bir arada olabilme imkân ve konforlarını gözetmeye yönelik donatı ve malzeme tercihleriyle mevcut yaşantı standartlarını yükselten önerilerin ortaya çıkarılması istenmektedir.

Arapça bir isim olan “meserret” kelimesi “neşe, sevinç, gülüş” anlamlarına gelmektedir. Yarışma ile söz konusu tanımın işaret ettiği neşe olgusunun Meserret Sokak üzerindeki gündelik yaşantının mekânsal-deneyimsel karşılıklarını geliştirmeye yönelik özgül tasarım fikirlerinin ortaya çıkarılması yarışmanın ana eksenini oluşturacaktır.

YARIŞMANIN KONUSU

Yarışma alanı Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Altıntop Mahallesi içindeki Meserret Sokak ve bağlantılı kısımlarıdır. Yarışma sınırları hâlihazır planda verilmiştir. Yarışma konusu yarışma alanı olarak belirlenen Meserret Sokak özelinde mekânsal niteliklerin geliştirilmesine katkı koymak üzere, mimari-kentsel çevre kuramları ve pratikleri bağlamında mekânsal niteliği yüksek, kentsel-kamusal açık mekân ve toplumsallıklar üretilmesine imkân verecek tasarım fikirlerinin elde edilmesidir.

YARIŞMANIN AMACI

“T.C. Merkezefendi Belediyesi Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması” ile yarışmaya konu tasarım sorunsalına dair özgül ve nitelikli çevre tasarımı anlayışı geliştiren tasarım fikirlerinin ortaya çıkarılmasıyla birlikte söz konusu sokağın gündelik yaşam-kültür-gençlik-sanat etkileşiminde kamusal alan lehine geliştirilmesi için yenilikçi önerilerin saptanarak öne çıkarılması amaçlanmaktadır. Jüri, yarışma alanındaki zemin ve su tasarımının korunmasını ve geliştirilen fikirlerin ana öğesinin zemin iyileştirmesi olarak görülmemesini önermektedir.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 23 ve 53 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış Mimarlık Peyzaj Mimarlığı Mühendislik Kentsel Tasarım Projeleri Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine istinaden ve söz konusu yönetmeliğin 7. maddesinin g bendinde tanımı verildiği biçimiyle “sorun çözmeye yönelik yenilikçi buluşlar, yöntemler, yeni araştırma, planlama, tasarım yaklaşımlarını özendirmek ve daha sonraki plan ve proje kademelerine temel olacak fikir, kavram ve yaklaşımların ortaya konulması, temel veri ve programların belirlenmesi amacı ile” Denizli Merkezefendi Belediyesi’nce düzenlenen ulusal, tek kademeli tasarım fikir projesi yarışmasıdır.

Söz konusu yarışma sonucunda elde edilecek fikir önerilerinin işaretlediği kent ve kentliyle kurulan ilişkiler ile gündelik yaşam ritüellerine yönelik çeşitlemeler sayesinde alanın iyileştirilmesine yönelik fiziksel, görsel, duyusal niteliklerin arttırılması hedeflenmektedir. Yarışmaya konu sokak özelinde ve kentsel yaşam genelinde geliştirilmek istenen mekân siyaseti ve yaşam kültürüne yön verebilecek müdahale güzergâhlarının uygulama programlarına dönüşmesinde olanaklar yönünden efektif çerçeveler oluşturulması için değerlendirilmesi için değerlendirilecektir.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum: T.C. Merkezefendi Belediyesi
Adres: Sırakapılar Mah. 1581 Sok. No:4
Tel: +90 258 265 38 88
Fax: +90 258 265 38 91
Web Adresi: http://yarisma.merkezefendi.bel.tr
E-posta: yarisma@merkezefendi.bel.tr
Banka Hesap Bilgisi: TR 93 0001 5001 5800 7302 0875 55

Yarışma Takvimi

Yarışma Takvimi Tarih
Yarışmanın İlanı: 27.04.2020
Soru Sorma İçin Son Gün: 17.05.2020, saat: 23:59 (GMT +3)
Yanıtların Gönderilme Tarihi: 24.05.2020
Proje Teslim Son Tarihi ve Saati: 26.06.2020, saat: 23.59 (GMT +3)
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 18.07.2020

ÖDÜLLER

KATEGORİ ÖDÜL
PROFESYONEL KATEGORİSİ (A) İÇİN 3 EŞDEĞER ÖDÜL: 15.000 TL
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ (B) İÇİN 3 EŞDEĞER ÖDÜL: 2.500 TL

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karsı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Profesyonel kategorisi için:

•6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında süreli veya süresiz olarak mesleki faaliyet haklarında herhangi bir kısıtlılık bulunmayan üye bulundurmak kaydıyla ekip temsilcisi mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinden herhangi biri olabilir. Yarışmaya tanımlanan meslek gruplarından birisinin üyesi olarak tek veya üyelerden oluşan ekip halinde katılmak mümkündür.
•Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
•Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
•Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
•Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
•Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
•Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
•4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.
Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.
Yarışma bedeli “Meserret Sokak Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Öğrenci kategorisi için:

•T.C. ve K.K.T.C. Üniversitelerinin ilgili bölümlerinde lisans derecesinde eğitim alan öğrenciler tek ya da ekip olarak yarışmaya katılabilirler.
•Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
•Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler şartname bedeli ödemeyecektir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte tutanak altına alınır.

Proje gönderim süresi dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz..

JURİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

SEÇİCİ KURUL DANIŞMAN ÜYELERİMİZ

Av. ŞENİZ DOĞAN

T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI

SEÇİCİ KURUL DANIŞMAN ÜYE

SEÇİCİ KURUL DANIŞMAN ÜYE

M.SERDAR ALAYONT

TMMOB MİMARLAR ODASI DENİZLİ ŞUBESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SEÇİCİ KURUL DANIŞMAN ÜYE

SEÇİCİ KURUL DANIŞMAN ÜYE

TOLGA AYDAR

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI DENİZLİ TEMSİLCİLİK BAŞKANI

SEÇİCİ KURUL DANIŞMAN ÜYE

SEÇİCİ KURUL DANIŞMAN ÜYE

PROF. DR. KORAY ÖZCAN

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ DEKANI

SEÇİCİ KURUL DANIŞMAN ÜYE

SEÇİCİ KURUL DANIŞMAN ÜYE

PROF. DR. MURAT ZENGİN

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜM BAŞKANI

SEÇİCİ KURUL DANIŞMAN ÜYE

SEÇİCİ KURUL DANIŞMAN ÜYE

DOÇ. DR. IŞIL UÇMAN ALTINIŞIK

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜM BAŞKANI

SEÇİCİ KURUL DANIŞMAN ÜYE

SEÇİCİ KURUL DANIŞMAN ÜYE

SEÇİCİ KURUL ASLİ ÜYELERİ

Dr. BURAK ALTINIŞIK

JURİ BAŞKANI

SEÇİCİ KURUL JURİ BAŞKANI

DR. DİDEM ALTUN

SEÇİCİ KURUL ASLİ ÜYE

SEÇİCİ KURUL ASLİ ÜYE

DR. SEVİNCE BAYRAK GÖKTAŞ

SEÇİCİ KURUL ASLİ ÜYE

SEÇİCİ KURUL ASLİ ÜYE

EDA EKİM YILMAZ

SEÇİCİ KURUL ASLİ ÜYE

SEÇİCİ KURUL ASLİ ÜYE

DR. SERTAÇ ERTEN

SEÇİCİ KURUL ASLİ ÜYE

SEÇİCİ KURUL ASLİ ÜYE

MURAT ŞAHİN

SEÇİCİ KURUL ASLİ ÜYE

SEÇİCİ KURUL ASLİ ÜYE

BURÇİN YILDIRIM

SEÇİCİ KURUL ASLİ ÜYE

SEÇİCİ KURUL ASLİ ÜYE

SEÇİCİ KURUL RAPORTÖR ÜYELERİ

IŞIL METE

SEÇİCİ KURUL RAPORTÖR ÜYE

SEÇİCİ KURUL RAPORTÖR ÜYE

ŞAFAK ÖZTÜRK

SEÇİCİ KURUL RAPORTÖR ÜYE

SEÇİCİ KURUL RAPORTÖR ÜYE

YEDEK KURUL ÜYELERİMİZ

AD SOYAD GÖREV
SEDEN CİNASAL AVCI SEÇİCİ KURUL YEDEK ÜYE
MEHMET DİNÇER SEÇİCİ KURUL YEDEK ÜYE
NİZAM ONUR SÖNMEZ SEÇİCİ KURUL YEDEK ÜYE
AYŞE CEYLAN SEÇİCİ KURUL YEDEK RAPORTÖR ÜYE
VEYSEL DAĞ SEÇİCİ KURUL YEDEK RAPORTÖR ÜYE

İLETİŞİM

ADRES

SIRAKAPILAR MAH.
1581 SOK. NO:4
MERKEZEFENDİ/DENİZLİ